jaarrekening 2020


Samenvatting
Over 2020 is er een operationeel resultaat van € 34.660 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 48.832 negatief. Daarnaast waren er € 660.026 aan incidentele baten. Hierdoor is het totale resultaat € 625.366 positief.
De incidentele baten worden vrijwel geheel toegevoegd aan verschillende reserves. Het negatieve operationele resultaat wordt afgeboekt van de reserve Pastoraat/Nieuw beleid. De afboeking van deze reserve is groter (€ 43.790) omdat ook een aantal specifieke giften (onderdeel van het operationeel resultaat) ook worden toegevoegd aan de reserves.
Het resultaat na mutaties reserves is € 5.000 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting baten en lasten (A)
Het operationele resultaat is per saldo positiever dan begroot. Dit is het saldo van hogere baten en lagere kosten. De hogere baten zijn het gevolg van enerzijds hogere opbrengsten uit levend geld (inclusief kerkblad) en anderzijds een lagere bijdrage voor groot onderhoud vanuit de stichting. In 2020 is namelijk geen groot onderhoud uitgevoerd. De lagere lasten zijn met name het gevolg van minder groot onderhoud (zie ook baten) en diverse hogere kosten (waaronder kerkblad).
Hogere baten (ca.) 
 • Hogere opbrengsten levend geld (m.n. collectes en giften)                8.000
 • Lagere bijdrage voor groot onderhoud                                                  15.000 -/-
 • Hogere opbrengsten kerkblad (niet begroot)                                          6.000
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      5.000
 • Overige hogere opbrengsten (rente en huur)                                         4.000
              8.000 +/+
            Lagere lasten (ca.)
 • Lagere lasten groot onderhoud                                                              27.000 -/-
 • Hogere kosten energie                                                                              6.000
 • Hogere kosten pastoraat                                                                            4.000
 • Hogere kosten kerkelijke activiteiten                                                        3.000
 • Lagere kosten vrijwilligers                                                                          3.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      5.000
 • Hogere kosten kerkblad (niet begroot)                                                     7.000
 • Lagere overige kosten                                                                                1.000 -/-                                                                                                                    6.000 -/-Toelichting incidentele en overige baten en lasten (B)
De incidentele baten bestonden uit koerswinsten op de aandelenportefeuille, de herwaardering pastorie en ontvangen legaten. Deze baten zijn toegevoegd aan de reserves, met uitzondering van een klein deel van de ontvangen legaten.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen (C) nog aanpassen
In totaal is € 620.366 aan bestemmingsreserves toegevoegd. Dit is het saldo van een aantal toevoegingen en onttrekkingen.
Er was € 50.332 aan onttrekkingen begroot vanuit de reserve Pastoraat/nieuw beleid. Uiteindelijk is € 43.790 onttrokken. De reserve Pastoraat/nieuw beleid is gevormd om operationele verliezen te kunnen opvangen.
Er was € 1.500 aan toevoegingen aan reserves begroot. Uiteindelijk is € 665.652 toegevoegd. Het betreft hier het positieve resultaat op de aandelenportefeuille, het oprichten van de reserve pionierswerk, de nieuwe herwaarderingsreserve onroerend goed en de toevoegingen aan de onderhoudsreserve, het orgel- en evangelisatiefonds.

Balans
Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 386.567. Dit is € 5.000 hoger dan het eigen vermogen per 31 december 2019.  De bestemmingsreserves zijn gestegen met ca € 620.000 tot ca € 1.230.000. Er is geen beroep gedaan op de onderhoudsvoorziening. De reserve Pastoraat/Nieuw Beleid bedraagt per 31 december 2020 € 403.430.


Het vervolg van opbrengsten en baten kunt u zien als u op > klikt hieronder

 

A. Algemene gegevens

Naam Protestantse Gemeente te Overschie
Telefoonnummer 010 - 4152425
RSIN/Fiscaal nummer 002534640
Website http://www.protestantsegemeenteoverschie.nl
E-mail scriba@grotekerkoverschie.nl
Adres Overschiese Dorpsstraat 95
Postcode/plaats 3043 CP Rotterdam


De Protestantse Gemeente te Overschie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit zeven leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Vanuit het menu Downloads is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Overschie te downloaden. Dit beleidsplan wil vormgeven aan de opdracht die ons als gemeente van Christus gegeven is: leven vanuit het evangelie, met de Bijbel als richtsnoer en Jezus Christus als Heer en Verlosser. Daarbij is het beleidsplan een hulpmiddel voor de activiteiten van de gemeente om deze opdracht te realiseren. Het leven van de gemeente wordt hoofdzakelijk bepaald door het geloof van haar leden en bovenal door de bezielende aanwezigheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het algemene beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de kerk treft u hier aan. Daarnaast organiseert het K.V.W. evenementen voor ouderen en bezoekt zij ouderen.

G. Voorgenomen bestedingen

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Jaarrekening 2019

Op 1 juli heeft de Kerkenraad de jaarrekening 2019 vastgesteld.

Over 2019 is er een operationeel resultaat van € 28.057 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 45.516 negatief. Daarnaast waren er € 37.855 aan incidentele baten. Hierdoor is het totale resultaat € 9.798 positief. Vanaf 2019 worden de baten, lasten en de reserve van het kerkblad in de jaarrekening verwerkt. Dit was eerder niet het geval.

Het negatieve operationele resultaat wordt afgeboekt van de reserve Pastoraat/Nieuw beleid. Het positieve resultaat op de aandelenportefeuille wordt toegevoegd aan de reserve koersverschillen. Tot slot is een specifieke reserve gevormd voor het kerkblad (eerder geen onderdeel van de jaarrekening). De laatste twee posten vallen onder de incidentele baat.

Het operationele resultaat is per saldo circa € 17.000 positiever dan begroot. Dit is het saldo van lagere baten en lagere kosten. De baten zijn met name lager door een lagere bijdrage voor groot onderhoud vanuit de stichting. In 2019 is namelijk geen groot onderhoud uitgevoerd vanwege extra werkzaamheden in 2018.
De lagere lasten zijn met name het gevolg van minder groot onderhoud (zie ook baten) en lagere kosten voor pastorale werkzaamheden.

Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 991.576. Dit betreft de algemene reserve ad. € 381.567 en de bestemmingsreserves ad. € 610.009. Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen met € 9.798. Dit is gelijk aan het resultaat van het verslagjaar. De reserve Pastoraat/nieuw beleid, bedoeld om operationele verliezen op te vangen, bedroeg eind 2019 ca. € 430.000.
 
Balans per 31 december 2019        
           
Activa   31-dec-19   31-dec-18  
           
Materiele vaste activa  € 13.869    € 10.063  
Financiële vaste activa  € 301.015    € 271.747  
Kortlopende vorderingen  € 2.543    € 20.865  
Geldmiddelen  € 708.115    € 707.299  
           
Totaal activa  € 1.025.542    € 1.009.974  
           
           
Passiva   31-dec-18   31-dec-18  
           
Reserve    € 381.567    € 381.567  
Bestemmingsreserve  € 610.009    € 600.211  
Voorzieningen  € 23.563    € 23.019  
Kortlopende schulden en overige passiva  € 10.403    € 5.177  
           
Totaal passiva  € 1.025.542    € 1.009.974  
 
Staat van baten en lasten over 2019          
             
Baten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2019   2019   2018
             
Baten onroerende zaken  € 7.489    € 7.500    € 7.419
Rentebaten  € 4.613    € 4.635    € 4.650
Bijdragen levend geld  € 107.713    € 103.010    € 94.211
Door te zenden collecten  € 3.657    € -      € 4.243
Subsidies € 14.109   € 29.109   € 58.249
Totaal Baten  € 137.581    € 144.254    € 168.772
             
             
Lasten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2019   2019   2018
             
Lasten kerkgebouw  € 40.672    € 57.200    € 89.198
Afschrijvingen  € 4.194    € 4.110    € 4.110
Pastoraat    € 76.998    € 90.250    € 84.967
Lasten kerkdiensten, catechese          
en overige kerkelijke activiteiten  € 5.568    € 6.000    € 3.570
Verplichtingen en bijdragen aan          
andere organen  € 8.105    € 8.705    € 7.787
Salarissen en vergoedingen  € 4.643    € 8.400    € 19.686
Kosten beheer en administratie  € 19.611    € 12.605    € 13.016
Rentelasten  € 2.190    € 2.500    € 2.422
Betaalde doorzendcollecten  € 3.657    € -      € 4.243
Totaal Lasten  € 165.638    € 189.770    € 228.999
             
Operationeel resultaat (A) - € 28.057    - € 45.516   - € 60.227
             
Incidentele baten en lasten (B)  € 37.855   € -    € 9.960
           
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen - € 38.698   - € 2.250   - € 853
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen  € 28.900    € 47.750    € 51.120
Totaal toevoegingen en onttrekkingen (C)   - € 9.798    € 45.500    € 50.267
             
Resultaat (A+B+C)  € 0   - € 16   € 0

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jeroen van der Meer, jhvandermeer@live.nl .

 

I. Beleidsplan Gemeente Overschie

Focus PKN Gemeente Overschie
Wij zijn een open christelijke gemeenschap in Overschie rond Jezus Christus. Een gemeenschap die samen haar geloof wil verdiepen en vieren, het leven deelt en zorg draagt voor elkaar. Wij willen een gemeenschap zijn midden in de samenleving van Overschie. We zijn een kerk voor iedereen die op zoek is naar God. We willen er zijn voor mensen die zoeken naar zingeving, warmte, een helpende hand of een luisterend oor. Iedereen is welkom om aan te sluiten, met ons mee te doen en zo de weg van Jezus te volgen.
Speerpunten beleid 2019 - 2023
 1. Gebouw.
We zetten ons samen met de stichting om ons kerkgebouw toekomst te geven. Voor alle Overschieënaren staat de kerk er als een gastvrij huis voor geloof, inspiratie en ontmoeting. We streven naar een duurzame toekomst voor ons kerkgebouw en daar past een geschikt exploitatiemodel bij.
Uitwerking: We streven naar exploitatie die past bij onze visie van diaconaal en missionair kerk-zijn in de context van Overschie. We streven naar exploitatie die ons in staat stelt het gebouw zelf te onderhouden. Om deze exploitatie te optimaliseren investeren we in het gebouw
Inzet: KRM, moderamen en stichting Grote Kerk.
 
 1. Geloofsgemeenschap.
De protestante gemeente Overschie is vergrijsd én  levendig. Een dorpsgemeente in de stad waar mensen elkaar goed kennen en betrokken zijn op elkaar in de gemeenschap. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en koesteren de zondagmorgen als hart van de gemeenschap. Verzameld in de eredienst ontmoeten we elkaar rond Woord en sacrament.
Uitwerking: We stimuleren de onderlinge ontmoeting in bezoekwerk, kringen en kerkdiensten. We vinden het belangrijk dat mensen pastorale begeleiding krijgen in situaties van bijzonder pastoraat.
Inzet: KVW, predikant, ouderenpastor en pastoraal team
 
 1. Vernieuwing.
De protestante gemeente Overschie zoekt nieuwe wegen. We zijn een kerk in transitie door de krimp en de vergrijzing van de gemeente. De 21ste eeuw is de eeuw van de religie, maar niet van de kerk. Om mensen tegemoet te komen die op andere manieren op zoek zijn naar gemeenschap, geloof en bezinning organiseren we een nieuw spoor van activiteiten. Om ons uit te strekken naar wie ons nodig hebben. Om uit te delen van het goede nieuws van het evangelie  
Uitwerking: Kliederkerk, nieuw cursusaanbod, Kerstactiviteiten, Overschiese lentelezingen. Diaconaal inloophuis.
Inzet: predikant, pionier, diaconie en missionair team. 
Waarop zijn we onderling aanspreekbaar en wat merken mensen in al onze activiteiten terug? Belangrijkste waarden: Gastvrij, hoopvol, betrokken en duurzaam.  
 
 


 

ANBI-informatie Diaconie

Hieronder vind u informatie over de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Overschie in het kader van de ANBI, Algemeen Nut Beogende Instellingen
 
 1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Overschie
Telefoonnummer: 010 4152425
RSIN/Fiscaal nummer: 824127602
Website adres: http://www.protestantsegemeenteoverschie.nl
E-mail: scriba@grotekerkoverschie.nl
Adres: Overschiese Dorpsstraat 95
Postcode: 3043 CP
Plaats: Rotterdam
   
   
   
De Protestantse gemeente te Overschie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Overschie.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt zeven leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D.  Beleidsplan.
Vanuit het menu Downloads is het beleidsplan van de Diaconie Protestantse Gemeente te Overschie te downloaden. In het beleidsplan van de diaconie staat hoe het diaconaal werk in Overschie vormgegeven wordt, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de kerk treft u hier aan. Daarnaast organiseert het K.V.W. evenementen voor ouderen en bezoekt zij ouderen.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.