ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Dit betreft de ANBI gegevens voor de DIACONIE voor de ANBI gegevens van de gemeente zie hier 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Overschie 
Telefoonnummer (facultatief): 010 4152425 
KVK nummer 76351866
RSIN/Fiscaal nummer: 824127602 
Website adres: http://www.protestantsegemeenteoverschie.nl
E-mail: scriba@grotekerkoverschie.nl 
Adres: Overschiese Dorpstraat 95
Postcode: 3043 CP
Plaats: Rotterdam
Postadres: Overschiese Dorpstraat 95
Postcode: 3043 CP
Plaats: Rotterdam
 
De Protestantse gemeente te Overschie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Diaconie van de Protestantse gemeente te Overschie.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt zeven leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. D.  Beleidsplan. Vanuit het menu Downloads is het beleidsplan van de Diaconie Protestantse Gemeente te Overschie te downloaden. In het beleidsplan van de diaconie staat hoe het diaconaal werk in Overschie vormgegeven wordt, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. 
s
Wie is onze naaste? Het is de vraag die de discipelen aan Jezus stellen, waarop hij hen het verhaal verteld van de barmhartige Samaritaan. Wie je naaste is wordt niet bepaald door de kring van mensen waar je bij hoort, zoals de kring van mensen in de kerk. Je naaste is diegene die een appèl op je doet. In onze tijd is dat misschien niet een man die bloedend aan de kant van de weg ligt na een roofoverval, zoals in het verhaal van Jezus. Maar de problematiek van onze tijd en stad is net zo goed onterend voor mensen die ermee te maken hebben. Armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting is actueel in Overschie. Ons ‘dorp’ is een deel van Rotterdam, een stad waar de verschillen tussen arm en rijk groot zijn. De maatschappelijke kloof tussen mensen met en zonder kansen lijkt toe te nemen. De kerk heeft een roeping om te bouwen aan sociale cohesie en mensen te helpen die geen helper hebben. De kerk is bij uitstek de plek waar we geen genoegen nemen met toenemende ongelijkheid tussen mensen, omdat we geloven dat bij God elk mens van waarde is.  

We verlangen er daarom naar om, naast het bestaande diaconale werk, een nieuwe kerkplek op te zetten in samenwerking met diverse partners. Een huis voor Overschie, waar we met een professionele opbouwwerker kunnen bouwen aan een warme ontmoetingsplek waar mensen worden gezien en gehoord. Een project waar mensen volop kunnen meedoen met alle talenten die ze hebben om bij te dragen aan mooier Overschie, een Overschie waarin we iets zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. 

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de kerk treft u hier aan. Daarnaast organiseert het K.V.W. evenementen voor ouderen en bezoekt zij ouderen
https://admin.protestantsekerk.net/uploads/klant99/Balans%20jaarrekening%20diaconie%202023%20001.jpg

Jaarverslag 2023 ligt terinzage en is op te vragen bij leden van de diaconie

terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.