PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

U kunt hier terecht voor wat meer informatie over de Protestanste Gemeente te Overschie en haar kerkgebouw, de verschillende activiteiten die er worden ondernomen binnen de gemeente, actualiteiten, foto's van bijzondere erediensten en andere activiteiten en informatie over aankomende diensten.

 
Gebruiksplan Grote Kerk Overschie Gebruiksplan Grote Kerk Overschie
3 juni 2020
Gebruiksplan Protestantse Gemeente Overschie

De overheid heeft aangegeven dat we als kerkgemeente vanaf 1 juni weer met 30 personen zondagse diensten kunnen houden. Vanaf 1 juli kunnen er weer diensten en bijeenkomsten georganiseerd worden met max. 100 personen (onder voorwaarde dat dit definitief door de overheid wordt bevestigd).  Beide aantallen zijn exclusief predikant, ambtsdragers, organist, koster en technische ondersteuning en met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. We hervatten vanaf 1 juni dus weer voorzichtig onze kerkdiensten en kunnen, ook voorzichtig, weer plannen maken voor grotere diensten en bijeenkomsten, zoals ook van de Stichting Grote Kerk Overschie. De stichting heeft haar eigen gebruiksplan.
We zijn dankbaar dat we weer bij elkaar kunnen komen en willen er met elkaar voor zorgen dat onze samenkomsten en bijeenkomsten veilig en verantwoord zijn.
Om die reden hebben we dit gebruiksplan opgesteld voor de Grote Kerk. Uitgangspunt vormen de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN:
  • aanhouden van 1,5 meter afstand van elkaar;
  • hygiënemaatregelen;
  • afspraken over aspecten van de eredienst;
  • afspraken over het gebruik van het kerkgebouw en het terrein.
Hieronder leest u hoe we de veiligheid van onze samenkomsten willen waarborgen. We gaan er daarbij vanuit dat we erop kunnen rekenen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen gezondheid en die van de andere gemeenteleden en bezoekers van onze kerk en kerkdiensten.

1) Basisregels
Mensen met klachten (verkoudheid, hoesten, verhoging/koorts, erge moeheid, of kwetsbaarheden) blijven thuis. Ook wanneer huisgenoten klachten hebben, of zij de afgelopen 2 weken in de buurt zijn geweest van mensen die klachten vertoonden.
In de kerk en op het terrein van de kerk wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw wordt hierop ingericht en er worden looproutes in het kerkgebouw aangegeven. Er zijn daarnaast extra hygiënemaatregelen. Er worden geen handen geschud. Zeker gezien de gemiddelde leeftijd binnen onze gemeente worden geen uitzonderingen toegestaan. Plaatsen worden aangewezen door de corona-coördinatoren en deze begeleiden het verlaten van het gebouw. De aanwijzingen van de corona-coördinatoren worden opgevolgd.
Voor andere bijeenkomsten dan de kerkdienst geldt nog steeds:
  • Kunt u de bijeenkomst uitstellen? Zo ja, doen.
  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja, doen.
  • Zijn er toch zwaarwegende redenen om fysiek bij elkaar te komen? Weeg de noodzaak hiervan elke keer af en hou vast aan de richtlijnen 
De corona-coördinatoren zijn An Witte, Lida Prins en Koos van Kalsbeek.


2) Maximale aantallen per ruimte
De 1,5 meter richtlijn heeft gevolgen voor looproutes en de verdeling van de zitplaatsen. Dit betekent dat er minder mensen dan voorheen in de kerk passen. Deze aantallen zijn de maximale aantallen:
Kerkzaal: middenschip 36/ zijbanken 40 (aantallen voor individuen, partners en huisgenoten kunnen maast elkaar zitten.
Consistoriekamer en dopelingenkamer: 4
Ruimte in de klokkentoren: 6
Koffietuin: 2 personen per tafel mits de tafels op voldoende afstand van elkaar staan.

3) Kerkdiensten en andere bijeenkomsten in de kerkzaal
Aanmelden:
Gemeenteleden melden zich vanaf 1 juni aan voor de kerkdienst bij Mienke Broekhuizen-Houpst: u kunt zich opgeven door dit te mailen naar w.broekhuizen-houpst@versatel.nl of op vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur te bellen naar 010 - 2450960. Voor de maand juni geldt dat bij te veel aanmeldingen voorrang wordt gegeven aan gemeenteleden die de dienst niet via de beeldverbinding kunnen volgen.
Ook voor andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld via de Stichting Grote Kerk geldt dat een aanmeldlijst wordt bijgehouden.
De aanmeldlijsten van kerkdiensten worden bewaard in geval contactonderzoek bij ziekte nodig is. De stiching voert hierin haar eigen beleid, i.v.m. de AVG regels.
Betreden kerk:
Het betreden van de kerk gebeurt 1 voor 1 met 1,5 meter afstand; hetzelfde geldt voor de mogelijke wachtrij op het toegangspad. Partners, huisgenoten en gezinnen mogen gezamenlijk naar binnen. Bij de ingang wordt naar de gezondheid gevraagd. Heeft iemand een van hiervoor genoemde symptomen, dan wordt verzocht om niet te komen.
In de hal staat desinfecterende gel; iedereen ontsmet daarmee zijn handen voor het betreden van de kerkzaal. Alle spullen zoals jassen en tassen gaan mee naar binnen, er is geen garderobe.
Door deze noodzakelijke gang van zaken duurt het langer voordat iedereen binnen is. Daarom zal iedereen gevraagd worden op tijd bij de het kerkgebouw te zijn.
In de kerk:
De zitplaatsen zijn gemarkeerd: met de kussens in het middenstuk, met stickers in de zijbanken. Iedereen krijgt een plaats aangewezen door de corona-coördinatoren. Partners, huisgenoten en gezinnen mogen bij elkaar zitten.
Ook de looproutes zijn zoveel mogelijk gemarkeerd. Niet alles kan geregeld worden, daarom is het belangrijk dat bezoekers elkaar voor laten gaan en wachten op elkaar, om elkaar met 1,5 meter te kunnen passeren.
Zingen:
Samenzang levert een groot risico voor besmetting op. Daarom zingen we voorlopig niet met elkaar en treden er geen koren op.  De liedboeken kunnen gebruikt worden om het lied mee te lezen met de voorzangers.
Liedboeken/liturgieën:
Deze liggen bij de zitplaatsen en mogen daar blijven; dit geldt ook voor de liturgie; de liturgieën worden na afloop verzameld, de liedboeken blijven liggen; na een week is er geen besmettingsgevaar meer.
Collecteren:
Vanuit de PKN wordt gevraagd niet te collecteren. Daarom hangen er bij iedere uitgang 2 witte bussen, voor beide collectes 1. Iedereen wordt verzocht om bij het verlaten van de kerk hier het collectegeld in te doen. Of het via de GIVT-app of de bank over te maken.
Na de kerkdienst:
Er is tot nader orde geen koffiedrinken na de dienst.
De corona-coördinatoren geven aan in welke volgorde en via welke uitgang men de kerk kan verlaten. Mensen in de zijbanken via de zijdeuren, mensen in het middengedeelte via de hoofdingang. Ook hier: 1,5 meter afstand houden.
Naar het toilet:
Toiletbezoek liever niet. Er wordt 1 toilet opengehouden voor hoge nood. Gelieve bril, kraan en deurklink na afloop met de aanwezige gel en tissues zelf schoon te maken.
Oppas en kindernevendienst:
Deze gaan in juni niet door. Hoe we hier vanaf 1 juli mee omgaan is afhankelijk van de situatie dan.

4) Avondmaal, dopen, huwelijksinzegeningen en rouwdiensten
De PKN geeft in haar protocol richtlijnen en suggesties voor het vieren van het avondmaal en de doop binnen de 1,5 meter norm. Zie hieronder:
Bediening van sacramenten
- Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.
- Doop: de wijze van dopen wordt afgestemd met (de ouders van) de dopeling.
- Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk.
Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/ofkerkenraadsleden, rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities als beschreven in dit gebruiksplan. Daarbij is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk. Denk daarbij aan:
- zegenen op anderhalve meter afstand;
- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.
- bij rouwdiensten en huwelijksinzegdiningen is geen koster aanwezig.5) Hygiëne
Bij binnenkomst en na toiletbezoek reinigt iedereen de handen met desinfecterende gel. Toiletten worden na ieder gebruik door de bezoeker gereinigd (bril, kraan, deurklinken). Er vindt na iedere bijeenkomst extra schoonmaak plaats van de delen in de kerk die door bezoekers worden vastgepakt: stoelleuningen, deurklinken, preekgedeelte, leuning trap buiten.
De ventilaroren blijven uit en de kerk wordt na iedere dienst geventileerd.
Gebruik keuken:
Vanwege de beperkte ruimte is de keuken voorlopig alleen toegankelijk voor 1 persoon. Zelf koffie of thee maken in de keuken kan niet. In de consistoriekamer is dit wel mogelijk.

6) Gebruik andere ruimten
In zijn algemeenheid geldt: de overige ruimten worden niet gebruikt, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn. Vergaderingen en bijeenkomsten worden uitgesteld of zijn digitaal. Iedereen die de ruimtes toch gebruikt, houdt zich aan de maximale aantallen per ruimte.
De tuinploeg kan bij elkaar komen en in de tuin werken, met inachtneming van 1,5 meter afstand en goed schoonmaken tuingereedschap. Ook hier geldt: extra schoonmaak van deurklinken en stoelleuningen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
coronavirus coronavirus
De Grote Kerk van Overschie in tijden van het coronavirus

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Overschie heeft besloten om alle activiteiten tot en met 6 april af te lassen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Er zullen geen vergaderingen zijn en geen kringen. En géén kerkdiensten in de kerk. Ook het bezoekwerk leggen we tijdelijk stil en zal vooral telefonisch plaatsvinden.

Wat doen we wél?
Er is elke zondag om een online kerkdienst. Elke zondag om 10:00 kunt u afstemmen via kerkdienstgemist.nl op de Grote Kerk in Overschie. Ds. Marleen Blootens leidt online een viering, met muziek en een overdenking. We bidden met en voor elkaar en houden elkaar op deze manier op de hoogte.

Juist nu willen we elkaar helpen waar mogelijk. Betrokkenheid en hulp organiseren we als volgt:  
  • Voor praktische hulp, zoals het doen van boodschappen, kunt u bellen met Tineke Pranger.
Zij zorgt dan dat er iemand contact met u opneemt om u te helpen. Als je je hulp wilt
Aanbieden, om boodschappen te doen of kaartjes te bezorgen, kan je Tineke ook bellen of
Mailen op tinekepranger@gmail.com.
Ze is bereikbaar op 06 - 19408789
  • Voor een luisterend oor, zijn alle (pastorale) ouderlingen en de beide predikanten beschikbaar. De predikanten zijn op allerlei momenten bereikbaar, maar in ieder geval kunt u hen bellen op werkdagen tussen 13:00 en 14:00.
Ds. Piet de Jong op 06-10726582 en ds. Marleen Blootens op 010 – 2107054. Email kan ook:
dsblootens@gmail.com
 
We willen graag de mogelijkheid geven aan mensen om in de Grote Kerk te bidden en een kaarsje aan te steken tot 1 september op woensdagmiddag in de kerk deze is open van 14.30-16.30 uur. De intenties die mensen in het gebedenboek schrijven nemen we mee naar de online viering van aanstaande zondag.
 
Rond uitvaarten volgen we in principe de richtlijnen van de uitvaartbranche. Dat betekent dat er helaas maar een beperkte groep familieleden aanwezig kan zijn, maar de Grote Kerk is wel beschikbaar als locatie voor een plechtigheid. Om ds. Piet de Jong enigszins te beschermen zal ds. Marleen Blootens in principe de uitvaarten doen.  

Laten we vooral ook aan elkaar denken. Met een kaartje of een belletje. We proberen daarin zoveel mogelijk mensen uit onze wijk te betrekken.

Bij de kerk komt een brievenbus voor ‘oma post’. We proberen zoveel mogelijk kinderen, onder andere via de scholen, tekeningen en kaarten te laten maken. Wij verspreiden die dan weer onder de ouderen die geïsoleerd zijn.

Tot slot, als je veel thuis bent en de stilte je omringt, is dat misschien ook een kans. Een kans om te reflecteren én te bidden. Dat we in alles wat er nu gebeurt vertrouwen houden in elkaar en in God. Om te bidden voor hen die ziek zijn en angstig. Laten we elkaar niet vergeten, maar hooghouden. Juist nu.

De Grote Kerk van Overschie in tijden van het coronavirus, een vervolg.
Nu de regering in deze tijd van corona voor de kerken de deur op een kier heeft gezet willen wij hierbij aansluiten. De maand juni beschouwen we als een oefenperiode voor het houden van kerkdiensten met bezoekers. Tegelijkertijd blijven de diensten ook gewoon via kerkdienstgemist.nl uitgezonden worden.
We beginnen met het toelaten van niet meer dan 30 gemeenteleden. Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen leek het ons goed om gemeenteleden die thuis de dienst niet via de beeldverbinding kunnen bekijken voorrang te geven.
U kunt zich opgeven voor de dienst op 28 juni door dit te mailen naar w.broekhuizen-houpst@versatel.nl of op vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur te bellen naar 010 2450960. Het lijkt me handig om een eerste keuze en een tweede keuze datum erbij te vermelden. U krijgt dan de dag voor de desbetreffende dienst bericht of u kunt komen.
Bij binnenkomst informeert mw. An Witte naar uw gezondheid en staat er desinfecterende gel om uw handen te reinigen. Mw. Lida Prins en mw. Koos van Kalsbeek wijzen u een plaats waar u kunt zitten, rekening houdend met de 1.5 meter afstand. Liedboek en liturgie liggen al voor u klaar. Het zingen zullen we jammer genoeg aan de zangers over moeten laten om extra besmettingsgevaar te voorkomen. Na de dienst kunt u de kerk verlaten via 3 uitgangen. Ook is er voorlopig geen koffiedrinken na de dienst. Zodra we nieuwe informatie krijgen stellen we u natuurlijk op de hoogte.
Verder willen we u vragen om uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. In deze oefenperiode is er nog geen kindernevendiensten oppas. Ook zal de wijkbus nog niet rijden.
Voor een luisterend oor, blijven beide predikanten en (pastorale) ouderlingen beschikbaar. Ds. Piet de Jong op 06-10726582 en ds. Marleen Blootens op 010 – 2107054. Voor praktische hulp, zoals het doen van boodschappen, kunt u bellen met mw. Tineke Pranger 06-19408789
Laten we God bidden om zijn nabijheid.
Mienke Broekhuizen-Houpst (scriba).

 


 
lees meer »
 
Volgende kerkdienst

Volgende kerkdienst
Zondag 2 augustus 2020
Grote Kerk 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de NGK
Voorganger: ds. C. Wesdorp  
Collecten:Diaconie/ NGK voor stichting Present en Eigen Gemeente
Er is kinderoppas en kindernevendienst
 
lees meer »
 
Koffievlog pkn Koffievlog pkn
https://youtu.be/7qT4VwEeoWE ( aflevering 1)
https://www.youtube.com/watch?v=mKpEzvFT2z8 ( aflevering 2 )
https://www.youtube.com/watch?v=Wg_nr_fxWmY ( aflevering 3 )
https://www.youtube.com/watch?v=2XGB4ICKzX8  ( aflevering 4 )
https://www.youtube.com/watch?v=fnxNZJaABFw  (  aflevering 5 )
https://www.youtube.com/watch?v=_049BNbZy6Q  (  aflevering 6 )
https://www.youtube.com/watch?v=g6UNheLMu1A  ( aflevering 7 )
https://www.youtube.com/watch?v=8tehaZRi5bk      ( aflevering 8 )
https://www.youtube.com/watch?v=gDxe3oS00m4   ( aflevering 9 )
 
 
Kerkbrief Kerkbrief
Voor de kerkbrief klik op downloads hiernaast.
 
laatse nieuws zie downloads

laatse nieuws zie downloads
 
laatse nieuws zie downloads

laatse nieuws zie downloads
Enkele foto's van wat er gebeurt in de wijk door vrijwillegers.Kijk onder kopje downloads linkerkant.
 
 
Post voor oma's en opa,s en ouderen

Post voor oma's en opa,s en ouderen
 
Aan het hek van de kerk hangt een speciale brievenbus. Voor post, natuurlijk. Maar voor speciale post. Ds. Blootens heeft de Overschiese scholen benaderd met de vraag of ze hun kinderen willen vragen tekeningen, kleine knutselwerkjes en kaarten te laten maken voor ouderen. Daar is volop gehoor aan gegeven. AL ruim 120 keer kwam er post in de bus. Ook volwassenen schrijven kaarten. Inmiddels hebben ouderen boven de 75 een kaart van de kerk met een speciale post erbij ontvangen. En we blijven doorgaan want er zijn nog veel meer ouderen die graag post willen ontvangen. Wil je/U meedoen: de brievenbus is geduldig!


 
 
Rekeningnummers banken kerk Rekeningnummers banken kerk

Als u uw gift wil geven dan kan dat via Givit maar ook via deze rekeningnummers
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL97INGB0009114819

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL91RABO0141500077
 
Geven met Givt Geven met Givt
Geven met Givt
Heeft u dat ook regelmatig: geen of niet genoeg contant geld op zak. Zeker op zondagmorgen is dat lastig. U wilt geven aan de collectes en merkt dat u niet genoeg (klein)geld heeft. Of u wilt juist extra doneren maar ziet dat uw portemonnee haast leeg is. Of u kijkt via Kerkdienst Gemist en wilt meedoen met de collecte. Geen nood. Vanaf eind augustus is het mogelijk om elektronisch te doneren via de GIVT- App.
Wat is dit? U kunt dan met uw smartphone tijdens de collecte doneren.
Hoe gaat dat dan? U download de Givt-app in de App store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het doorlopen van het menu, waarbij u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens invult om zo een machtiging af te geven bent u klaar om te geven.
Maar hoe dan? Aan de collecte zakken worden scanners gemonteerd. U houdt uw ingevulde collecte bedrag langs de scanner en klaar!
Er zijn toch altijd 2 collectes? Jazeker, u ziet op uw app ook 2 collectes staan, u vult de bedragen in wanneer de collectes beginnen en bij de eerste collecte zak worden beide bedragen geïnd. U ziet op uw scherm een bevestiging van het geven. De collectebedragen worden op het zogenoemde dashboard gewoon gesplitst. De beheerder van het dashboard ziet waaraan gegeven wordt. Deze beheerder kan niet zien wie er geeft dus privacy is gewaarborgd. U kunt zelf in de app een overzicht van uw giften terugvinden.
Moet mijn telefoon dan aan blijven staan tijdens de dienst? Zeker niet. Wel moet de bluetooth ingeschakeld zijn omdat uw telefoon het signaal van de scanner op moet pikken.
Kan ik ook geven wanneer ik kijk naar kerkdienst gemist? Jazeker, graag zelfs!
U vult de bedragen in die u wilt geven. U zoekt in uw Givt app in de lijst naar de Protestantse Kerk Nederland (PKN)Rotterdam Overschie en u doneert.  Er staat nog geen icoontje bij Kerkdienst gemist en u hoeft niet via een QR code te geven. Het gaat precies zoals in de kerk.
Ik heb mij vergist in de gegeven bedragen, wat nu? Geen paniek. Via stornering van uw bankrekeningnummer kunt u binnen 3 dagen het bedrag terug laten storten.
Blijft geven via de collectezakken bestaan? Jazeker! Daar verandert niets aan.
Ik heb nog veel vragen, bij wie kan ik terecht? Een aantal mensen is gevraagd om meteen, wanneer de scanners op de collectezakken zitten, te gaan geven. Kijkt u eens rond wie dat zijn en stel daaraan uw vragen. Ook kunt u via de website van Givt, www.givtapp.net, veel antwoorden op uw vragen vinden. Bovendien zullen er folders in de kerk liggen waarop het een en ander aan informatie staat zoals veiligheid, privacy, enz.

Hierbij een link naar Givit en dan zoekt u in een lijst naar PKN protestantse gemeente Overschie en kunt u uw gift geven
https://vimeo.com/398825744.

 
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.