jaarrekening 2022

VERKLARING
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Overschie verklaart, dat de ontwerp
jaarrekening over 2022 ingevolge ordinantie 11 is opgesteld. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk’ zoals deze
is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van
Beheerszaken.
In de vergadering van 19 juni 2023 van het college is deze opgesteld en daarna is de ontwerp
jaarrekening voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.
De jaarrekening sluit met de volgende totalen:
Balanstotaal                                                 199.617
Baten/Inkomsten                                            17.014
Lasten/Uitgaven                                              25.445
Operationeel resultaat                                      -8.431
Incidentele baten en lasten                                1.376
Resultaat verslagjaar                                        -7.055
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen               -
Resultaat naar Algemene reserve                       -7.055
Het College verklaart eveneens dat, indien van toepassing, de gegevens uit het financieel verslag
van de begraafplaats(en) naar waarheid zijn ingevuld en verantwoord in de jaarrekening van de
diaconie.

G.M. Pranger-van der Stap, Voorzitter    J. Kok, Secretaris

 
terug