H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Jaarrekening 2019

Op 1 juli heeft de Kerkenraad de jaarrekening 2019 vastgesteld.

Over 2019 is er een operationeel resultaat van € 28.057 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 45.516 negatief. Daarnaast waren er € 37.855 aan incidentele baten. Hierdoor is het totale resultaat € 9.798 positief. Vanaf 2019 worden de baten, lasten en de reserve van het kerkblad in de jaarrekening verwerkt. Dit was eerder niet het geval.

Het negatieve operationele resultaat wordt afgeboekt van de reserve Pastoraat/Nieuw beleid. Het positieve resultaat op de aandelenportefeuille wordt toegevoegd aan de reserve koersverschillen. Tot slot is een specifieke reserve gevormd voor het kerkblad (eerder geen onderdeel van de jaarrekening). De laatste twee posten vallen onder de incidentele baat.

Het operationele resultaat is per saldo circa € 17.000 positiever dan begroot. Dit is het saldo van lagere baten en lagere kosten. De baten zijn met name lager door een lagere bijdrage voor groot onderhoud vanuit de stichting. In 2019 is namelijk geen groot onderhoud uitgevoerd vanwege extra werkzaamheden in 2018.
De lagere lasten zijn met name het gevolg van minder groot onderhoud (zie ook baten) en lagere kosten voor pastorale werkzaamheden.

Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 991.576. Dit betreft de algemene reserve ad. € 381.567 en de bestemmingsreserves ad. € 610.009. Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen met € 9.798. Dit is gelijk aan het resultaat van het verslagjaar. De reserve Pastoraat/nieuw beleid, bedoeld om operationele verliezen op te vangen, bedroeg eind 2019 ca. € 430.000.
 
Balans per 31 december 2019        
           
Activa   31-dec-19   31-dec-18  
           
Materiele vaste activa  € 13.869    € 10.063  
Financiële vaste activa  € 301.015    € 271.747  
Kortlopende vorderingen  € 2.543    € 20.865  
Geldmiddelen  € 708.115    € 707.299  
           
Totaal activa  € 1.025.542    € 1.009.974  
           
           
Passiva   31-dec-18   31-dec-18  
           
Reserve    € 381.567    € 381.567  
Bestemmingsreserve  € 610.009    € 600.211  
Voorzieningen  € 23.563    € 23.019  
Kortlopende schulden en overige passiva  € 10.403    € 5.177  
           
Totaal passiva  € 1.025.542    € 1.009.974  
 
Staat van baten en lasten over 2019          
             
Baten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2019   2019   2018
             
Baten onroerende zaken  € 7.489    € 7.500    € 7.419
Rentebaten  € 4.613    € 4.635    € 4.650
Bijdragen levend geld  € 107.713    € 103.010    € 94.211
Door te zenden collecten  € 3.657    € -      € 4.243
Subsidies € 14.109   € 29.109   € 58.249
Totaal Baten  € 137.581    € 144.254    € 168.772
             
             
Lasten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2019   2019   2018
             
Lasten kerkgebouw  € 40.672    € 57.200    € 89.198
Afschrijvingen  € 4.194    € 4.110    € 4.110
Pastoraat    € 76.998    € 90.250    € 84.967
Lasten kerkdiensten, catechese          
en overige kerkelijke activiteiten  € 5.568    € 6.000    € 3.570
Verplichtingen en bijdragen aan          
andere organen  € 8.105    € 8.705    € 7.787
Salarissen en vergoedingen  € 4.643    € 8.400    € 19.686
Kosten beheer en administratie  € 19.611    € 12.605    € 13.016
Rentelasten  € 2.190    € 2.500    € 2.422
Betaalde doorzendcollecten  € 3.657    € -      € 4.243
Totaal Lasten  € 165.638    € 189.770    € 228.999
             
Operationeel resultaat (A) - € 28.057    - € 45.516   - € 60.227
             
Incidentele baten en lasten (B)  € 37.855   € -    € 9.960
           
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen - € 38.698   - € 2.250   - € 853
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen  € 28.900    € 47.750    € 51.120
Totaal toevoegingen en onttrekkingen (C)   - € 9.798    € 45.500    € 50.267
             
Resultaat (A+B+C)  € 0   - € 16   € 0

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jeroen van der Meer, jhvandermeer@live.nl .

 
terug