H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


Samenvatting
Over 2021 is er een operationeel resultaat van € 42.861 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 51.981 negatief. Daarnaast waren er € 100.631 aan incidentele baten. Hierdoor is het totale resultaat € 57.770 positief.
De incidentele baten worden grotendeels toegevoegd aan de reserves. Het saldo van het negatieve operationele resultaat en het ontvangen legaat wordt afgeboekt van de reserve Pastoraat/Nieuw beleid. Deze afboeking is iets groter (€ 25.661) omdat een aantal specifieke giften (onderdeel van het operationeel resultaat) ook worden toegevoegd aan de reserves. Het resultaat na mutaties reserves is € 0.

Toelichting baten en lasten (A)
Het operationele resultaat is per saldo ongeveer € 9.000 positiever dan begroot. Dit is het saldo van lagere baten en lagere kosten. De lagere baten zijn met name het gevolg van een latere eindafrekening BRIM (in 2022 in plaats van 2021). De lagere lasten zijn met name het gevolg van lagere lasten voor kerkelijke gebouwen en pionierswerk.
Hogere baten (ca.) 
 • Hogere opbrengsten levend geld (m.n. collectes en giften)                4.000
 • Lagere bijdrage BRIM, afrekening in 2022                                           10.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      3.000
 • Hogere overige baten (saldo)                                                                    1.000
              2.000 -/-
            Lagere lasten (ca.)
 • Lagere lasten groot onderhoud                                                                6.000 -/-
 • Lagere overige kosten gebouwen (saldo)                                               2.000 -/-
 • Hogere kosten afschrijvingen (stoelen)                                                   2.000
 • Hogere kosten pastoraat                                                                            3.000
 • Lagere kosten kerkelijke activiteiten                                                         9.000 -/-
 • Lagere kosten vrijwilligers                                                                          3.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      3.000
 • Hogere overige kosten (saldo)                                                                  1.000                                                                                                           `          11.000 -/-

Toelichting incidentele en overige baten en lasten (B)
De incidentele baten bestonden uit koerswinsten op de beleggingsportefeuille, de herwaardering pastorie en ontvangen legaten. Deze baten zijn toegevoegd aan de reserves, met uitzondering van het ontvangen legaat.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen (C) nog aanpassen
In totaal is € 57.770 aan bestemmingsreserves toegevoegd. Dit is het saldo van enkele toevoegingen en enkele onttrekkingen.
Er was € 52.554 aan onttrekkingen begroot vanuit de reserve Pastoraat/nieuw beleid. Dit betrof het begrote negatieve operationele resultaat, gecorrigeerd voor de begrote toevoegingen (zie hieronder). Uiteindelijk is € 25.661 onttrokken. De reserve Pastoraat/nieuw beleid is gevormd om operationele verliezen te kunnen opvangen.
Er was € 573 aan toevoegingen aan reserves begroot. Het betrof hier onder andere het toevoegen van gisten aan het orgel- en evangelisatiefonds. Uiteindelijk is € 83.431 toegevoegd. Het betreft hier het positieve resultaat op de beleggingsportefeuille (€ 15.394), de herwaarderingsreserve onroerend goed (€ 68.000) en een aantal kleinere toevoegingen.

Balans
Het eigen vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 386.567. Dit is gelijk aan het eigen vermogen per 31 december 2020.  De bestemmingsreserves zijn gestegen met ca € 1.230.000 tot ca € 1.288.000 Er is geen beroep gedaan op de onderhoudsvoorziening. De reserve Pastoraat/Nieuw Beleid bedraagt per 31 december 2021 € 378.601

 
terug