PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 
 
Jaarrekening 2015
 
Het Regionaal College van Beheerszaken Zuid-Holland heeft de jaarrekening 2015 van de Protestante Gemeente Overschie goedgekeurd. Over 2015 is er een negatief resultaat van € 25.907. Dit is na onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen en fondsen. Begroot was een negatief resultaat van € 7.934. Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2015 € 1.099.207, tegenover € 1.155.497 een jaar eerder.
 
Het behaalde resultaat is negatiever dan begroot. Dit is met name het gevolg van hogere uitgaven voor onderhoud aan de brandmeldinstallaties en noodverlichting (inclusief aanpassing aan het electriciteitsnetwerk). Daarnaast was er sprake van een niet begrote ontslagvergoeding, die gedekt is vanuit een bestemmingsreserve.
De lage rente zorgde voor lagere rentebaten dan begroot. De totale baten waren echter wel hoger dan begroot, omdat een deel van de onderhoudskosten zijn gedekt zijn door inkomsten vanuit een subsidieregeling.
 

Balans per 31 december 2015        
           
Activa   31-dec-15   31-dec-14  
           
Materiele vaste activa  € 22.393    € 26.503  
Financiële vaste activa  € 260.413    € 261.978  
Kortlopende vorderingen  € 17.461    € 9.417  
Geldmiddelen  € 798.940    € 857.599  
           
Totaal activa  € 1.099.207    € 1.155.497  
           
           
Passiva   31-dec-15   31-dec-14  
           
Reserve    € 902.378    € 928.888  
Bestemmingsreserve  € 127.233    € 178.107  
Voorzieningen  € 47.588    € 45.398  
Kortlopende schulden en overige passiva  € 22.008    € 3.108  
           
Totaal passiva  € 1.099.207    € 1.155.497  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staat van baten en lasten over 2015          
             
Baten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2015   2015   2014
             
Baten ontroerende zaken  € 7.013    € 7.006    € 6.990
Rentebaten  € 9.280    € 12.100    € 12.868
Bijdragen levend geld  € 126.584    € 127.050    € 149.702
Door te zenden collecten  € 4.501    € -      € 4.163
Subsidies € 11.221   € -   € -
             
Totaal Baten  € 158.599    € 146.156    € 173.723
             
             
Lasten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2015   2015   2014
             
Lasten kerkgebouw  € 54.953    € 26.717    € 39.039
Lasten pastorie  € 2.678    € 2.900    € 1.276
Lasten niet-monumentaal orgel  € -      € -    € -  
Afschrijvingen  € 4.110    € 3.916    € 3.964
Pastoraat    € 122.417    € 124.415    € 124.276
Lasten kerkdiensten, catechese          
en overige kerkelijke activiteiten  € 6.560    € 13.024    € 9.178
Verplichtingen en bijdragen aan          
andere organen  € 9.470    € 9.250    € 9.709
Salarissen en vergoedingen  € 13.133    € 3.000    € 6.649
Overige kosten personeel/vrijwilligers  € 3.005    € 1.750    € 1.745
Kosten beheer en administratie  € 9.413    € 10.800    € 10.118
Rentelasten  € 2.946    € 1.500    € 2.200
Betaalde doorzendcollecten  € 4.501    € -      € 4.163
Overige lasten minus baten  € 603    € -    € 21.199-
             
Totaal Lasten  € 233.789    € 197.272    € 191.118
             
saldo voor toevoeging en onttrekking  € 75.190-    € 58.122-    € 17.395-
             
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen  € 3.384-    € 750-    € 28.557-
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen  € 52.667    € 43.932    € 46.131
     € 49.283    € 43.182    € 17.574
             
Resultaat  € 25.907-    € 7.934-    € 179
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Facebook

De Grote Kerk is ook op Facebook te vinden. Ga naar onze pagina en klik op de knop 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van nieuws rondom de Grote Kerk en de Protestantse Gemeente te Overschie.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

Op 11 April is het weer Etenstijd in de kerk. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.