H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Jaarrekening 2020
Samenvatting
Over 2020 is er een operationeel resultaat van € 34.660 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 48.832 negatief. Daarnaast waren er € 660.026 aan incidentele baten. Hierdoor is het totale resultaat € 625.366 positief.
De incidentele baten worden vrijwel geheel toegevoegd aan verschillende reserves. Het negatieve operationele resultaat wordt afgeboekt van de reserve Pastoraat/Nieuw beleid. De afboeking van deze reserve is groter (€ 43.790) omdat ook een aantal specifieke giften (onderdeel van het operationeel resultaat) ook worden toegevoegd aan de reserves.
Het resultaat na mutaties reserves is € 5.000 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting baten en lasten (A)
Het operationele resultaat is per saldo positiever dan begroot. Dit is het saldo van hogere baten en lagere kosten. De hogere baten zijn het gevolg van enerzijds hogere opbrengsten uit levend geld (inclusief kerkblad) en anderzijds een lagere bijdrage voor groot onderhoud vanuit de stichting. In 2020 is namelijk geen groot onderhoud uitgevoerd. De lagere lasten zijn met name het gevolg van minder groot onderhoud (zie ook baten) en diverse hogere kosten (waaronder kerkblad).
Hogere baten (ca.) 
 • Hogere opbrengsten levend geld (m.n. collectes en giften)                8.000
 • Lagere bijdrage voor groot onderhoud                                                  15.000 -/-
 • Hogere opbrengsten kerkblad (niet begroot)                                          6.000
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      5.000
 • Overige hogere opbrengsten (rente en huur)                                         4.000
              8.000 +/+
            Lagere lasten (ca.)
 • Lagere lasten groot onderhoud                                                              27.000 -/-
 • Hogere kosten energie                                                                              6.000
 • Hogere kosten pastoraat                                                                            4.000
 • Hogere kosten kerkelijke activiteiten                                                        3.000
 • Lagere kosten vrijwilligers                                                                          3.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      5.000
 • Hogere kosten kerkblad (niet begroot)                                                     7.000
 • Lagere overige kosten                                                                                1.000 -/-                                                                                                                    6.000 -/-Toelichting incidentele en overige baten en lasten (B)
De incidentele baten bestonden uit koerswinsten op de aandelenportefeuille, de herwaardering pastorie en ontvangen legaten. Deze baten zijn toegevoegd aan de reserves, met uitzondering van een klein deel van de ontvangen legaten.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen (C) nog aanpassen
In totaal is € 620.366 aan bestemmingsreserves toegevoegd. Dit is het saldo van een aantal toevoegingen en onttrekkingen.
Er was € 50.332 aan onttrekkingen begroot vanuit de reserve Pastoraat/nieuw beleid. Uiteindelijk is € 43.790 onttrokken. De reserve Pastoraat/nieuw beleid is gevormd om operationele verliezen te kunnen opvangen.
Er was € 1.500 aan toevoegingen aan reserves begroot. Uiteindelijk is € 665.652 toegevoegd. Het betreft hier het positieve resultaat op de aandelenportefeuille, het oprichten van de reserve pionierswerk, de nieuwe herwaarderingsreserve onroerend goed en de toevoegingen aan de onderhoudsreserve, het orgel- en evangelisatiefonds.

Balans
Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 386.567. Dit is € 5.000 hoger dan het eigen vermogen per 31 december 2019.  De bestemmingsreserves zijn gestegen met ca € 620.000 tot ca € 1.230.000. Er is geen beroep gedaan op de onderhoudsvoorziening. De reserve Pastoraat/Nieuw Beleid bedraagt per 31 december 2020 € 403.430. 
terug