PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Jaarrekening 2017

Het Regionaal College van Beheerszaken Zuid-Holland heeft de jaarrekening 2017
van de Protestante Gemeente Overschie goedgekeurd. Over 2017 is er een negatief
resultaat van € 36.729. Dit is na onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen
en fondsen. Begroot was een negatief resultaat van € 73.140. Het balanstotaal
bedroeg per 31 december 2017 € 1.142.205, tegenover € 1.116.531 een jaar eerder.
Het resultaat is per saldo ongeveer € 37.000 positiever dan begroot. Dit komt
voornamelijk doordat een groot deel van het geplande groot onderhoud is
verschoven naar 2019. Daarnaast was er een positief resultaat op de
aandelenportefeuille en is de predikant later aangesteld dan aanvankelijk begroot.
Hogere kosten waren er voor het groot onderhoud pastorie (gedekt vanuit de
voorziening) en de langere aanstelling van de pastoraal medewerker.
De gerealiseerde baten zijn nagenoeg conform begroting.
Het negatieve totaalresultaat zal worden afgeboekt van de reserve pastoraat/nieuw
beleid.
Het balanstotaal was ca € 26.000 hoger dan een jaar eerder.
Dit is ongeveer gelijk aan het saldo van het resultaat vóor ontrekkingen/toevoegingen
voorzieningen (ca. € 73.000 negatief) en ontvangen legaten. Deze legaten zijn via de balans verwerkt.

Balans per 31 december 2017

Activa                                  31-dec-17                     31-dec-16
Materiele vaste activa           €  14.173                     €   18.283
Financiële vaste activa         € 284.584                     € 271.714
Kortlopende vorderingen €          5.230                     €     5.007
Geldmiddelen                     € 838.218                      € 821.527
Totaal activa                    € 1.142.205                    € 1.116.531
 
Passiva                            31-dec-17                        31-dec-16
Reserve                           €   494.443                    €   400.911
Bestemmingsreserve        €   537.602                    €   588.361
Voorzieningen                  €     82.994                    €     99.274
Kortlopende schulden en
overige passiva                 €     27.166                    €     27.985
Totaal passiva                   € 1.142.205                   € 1.116.531

Staat van baten en lasten over 2017
Baten                              Werkelijk         Begroot             Werkelijk
                                       2017                  2017                   2016

Baten ontroerende zaken €   1.655           €    3.600            €     3.559
Rentebaten                    €    4.849           €    5.560            €     6.316
Bijdragen levend geld      € 108.519          € 106.825            € 107.371
Door te zenden collecten €    3.225          €     -                   €    4.817
Subsidies                       €  26.771          €   29.000            €   29.441
Totaal Baten                   € 145.019          € 144.985            € 151.508

Lasten                          Werkelijk             Begroot               Werkelijk
                                    2017                       2017                       2016

Lasten kerkgebouw     €  64.175                €  90.500           €   51.865
Lasten pastorie           €  36.669                €  31.428           €     2.067
Lasten niet-monumentaal orgel € -              € -                     € -
Afschrijvingen             €    4.110                 €   3.964            €     4.110
Pastoraat                   €  63.192                 € 85.745            €   88.707
Lasten kerkdiensten,
catecheseen overige
kerkelijke activiteiten  €     7.345                 €  9.520             €    5.863
Verplichtingen en bijdragen
aan andere organen    €     8.707                €  9.300              €    9.840
Salarissen en
vergoedingen              €   31.040                €  2.600              €   13.201
Overige kosten
personeel/vrijwilligers  €     1.125                 €  3.750              €    1.440
Kosten beheer en
administratie              €    12.273                €  9.818              €   11.078
Rentelasten               €      2.699                €  1.500              €     2.915
Betaalde
doorzendcollecten      €       3.225               € -                      €     4.817
Overige lasten
minus baten -            €      16.532               € - -                     €    5.742
Totaal Lasten             €    218.028               € 248.125            € 190.161
saldo voor toevoeging en
onttrekking voorzieningen - € 73.009 -           € 103.140 -          € 38.653
Toevoeging aan voorzieningen
en fondsen -                      €    1.367              € -                   - €  1.686
Onttrekking aan
voorzieningen en fondsen   €   37.647              € 30.000            € -
                                       €   36.280               € 30.000          - € 1.686
Resultaat                       - €   36.729              -€ 73.140           -€ 40.339

Voor nadere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer,
terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk  woensdag 8 januari. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.