PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
G. Voorgenomen bestedingen G. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2018
De onderstaande begroting 2018 is conform planning eind 2017 vastgesteld in de Kerkenraad.
Momenteel ligt de begroting ter definitieve goedkeuring voor aan het Regionaal College van
Beheerszaken. Hoewel het niet de verwachting is, kan de begroting 2018 nog wijzigen.

                                                                                                 Begroting        
                                                                                                      2018
Credit (Baten)
baten onroerende zaken                                                              €    7.323,60
rentebaten en dividenden                                                             €    5.310,00
opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen                             € -
bijdrage levend geld                                                                     € 101.900,00
door te zenden collecten                                                              € -
subsidies en bijdragen                                                                 €   46.430,00


                                                                                                  € 160.963,60
Debet (Lasten)
Lasten monumentaal kerkgebouw                                                  € 116.350,00
pastorie(ën)                                                                                  €    2.200,00
niet-monumentaal orgel                                                                 € -
afschrijvingen                                                                                €    4.110,00
Pastoraat                                                                                     €   86.800,00
lasten kerkdiensten,catechese,etc                                                 €     6.000,00
verplichtingen/bijdragen andere organen                                          €     8.950,00
salarissen en vergoedingen                                                            €   14.900,00
overige kosten personeel/vrijwiliigers                                               €     1.500,00
kosten beheer en administratie                                                       €     9.675,00
rentelasten/bankkosten                                                                  €     2.500,00
Diaconaal werk regionaal/provincionaal/landelijk                               € -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen                                     €     2.800,00
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen                                    € -
streekgemeenten                                                                          € -
aandeel in lasten federatie                                                             € -
overige lasten en baten                                                                  € -
                                                                                                    € 255.785,00
Pastoraat/nieuw beleid                                                                   €   48.500,00-
Overige toevoegingen/onttrekkingen                                                 € -
Onderhoud                                                                                     €   46.500,00-
Resultaat (- = tekort, + = overschot)                                              €       178,60

Toelichting
De geraamde kosten en baten voor 2018 laten vóór onttrekkingen uit reserves een tekort zien van circa €
95.000. Hiervan is ca € 50.000 te verklaren door kerkelijke activiteiten. Dit tekort is in lijn met eerder
opgestelde meerjarenprognoses en wordt gedekt door een onttrekking vanuit de bestemmingsreserve
die voor dit doel is aangelegd bij de jaarrekening 2016. Er dient te worden opgemerkt dat in de begrote
baten geen baten uit legaten en/of koerswinsten zijn opgenomen.
Het andere deel van het tekort is het gevolg van extra kosten voor groot onderhoud. De
kerkrentmeesters denken dit slechts ten dele te kunnen dekken uit extra baten/fondsen. Het restant zal
worden gedekt via een onttrekking vanuit de bestemmingsreserve onderhoud.
Een groot deel van de kosten is structureel van aard. Uitzonderingen hierop zijn de extra inzet op
pastoraal werk en de specifieke onderhoudsprojecten. Deze zijn voor 2018 relatief hoog (leidaken en
zijportalen).

terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

Op 13 maart is het weer Etenstijd in de kerk. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.