G. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2023
Onderstaande begroting 2023 is in december 2022 vastgesteld door de Kerkenraad. Deze begroting is ingediend bij het Regionaal College van Beheerszaken.
Toelichting
De begroting 2023 is gebaseerd op voorgaande begrotingen en de realisatie 2021. De begroting 2023 wijkt af van voorgaande jaren. Dit komt door een aantal redenen:
  • Het overgrote deel van de huidige BRIM onderhoud wordt uitgevoerd in 2023. Dit betreft het onderhoud aan het dak en levert een netto tekort op op het groot onderhoud (inkomsten BRIM en Stichting minus uitgaven). Dit tekort wordt in komende jaren ingelopen vanwege inkomsten waartegenover geen uitgaven staan. Daarbij wordt een deel van deze kosten “verrekend” met inkomsten uit voorgaande jaren én de reeds bestaande onderhoudsreserves.
  • In 2023 worden uitgaven gerealiseerd voor het pionierswerk. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor aangelegde reserve, maar landen wel in het operationele resultaat
  • Lagere geraamde kosten voor het pastoraat.
  • Vanwege de opgelopen inflatie is bij de meeste posten gerekend met een stijging van de kosten van 10% tov 2021, tenzij anders aangegeven. Voor energie is gerekend met een verdubbeling.
Het begrote negatieve resultaat zal worden opgevangen door de reserves Nieuw Beleid en de Algemene reserve. Deze bedroegen per 31 december 2021 respectievelijk € 379.000 en € 387.000.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester: jhvandermeer@live.nl               
terug