PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
Aaangescherpte Corona regels Aaangescherpte Corona regels
Aangescherpte Corona regels:
Het aantal deelnemers aan de kerkdienst beperken we tot maximaal 30 personen.
Daarom willen wij u vragen om u op te geven voor de komende kerkdiensten. Dat kan door te mailen naar w.broekhuizen-houpst@versatel.nl of op vrijdag tussen 16:00 en 17:00 uur te bellen naar 010-2450960.
Ook zingen we als gemeente niet meer in de dienst. Verder is er tot nader bericht geen kindernevendienst. De oppas gaat wel door. Mondkapjes wordt geadviseerd tijdens het lopen, maar stellen we niet verplicht. Alvast hartelijk dank.
 
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

U kunt hier terecht voor wat meer informatie over de Protestanste Gemeente te Overschie en haar kerkgebouw, de verschillende activiteiten die er worden ondernomen binnen de gemeente, actualiteiten, foto's van bijzondere erediensten en andere activiteiten en informatie over aankomende diensten.

 
Volgende kerkdienst

Volgende kerkdienst
Zondag 25 oktober 2020
Grote Kerk 10.00 uur
Voorganger: ds. B. plaisier
Collecten: Diaconie en Zending
Deurcollecten: Witte bussen en Zendingsbussen
Er is kinderoppas en kindernevendienst

 
lees meer ยป
 
liturgie zondag 18 oktober liturgie zondag 18 oktober
Liturgie Grote Kerk Overschie zondag 25 oktober 2020

Voorganger: Ds Bas Plaisier


Bij binnenkomst van de kerkenraad blijft de gemeente zitten

Mededelingen ouderling van dienst en aansteken van de kaarsen

De gemeente gaat staan

Wij worden stil voor God   -   Stil gebed    -    Votum en groet

Zingen: Psalm 42 : 1 en 3  “Evenals een moede hinde..”

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming en de opening van het Woord
  
Zingen: Lied 833 (NL / Eng / NL) “ Take, o take me as I am..”

Moment voor de kinderen (nu geen kindernevendienst)

Lezingen uit de Bijbel: Psalm 39 en Matteüs 7 : 7 - 11

Zingen: Lied 944 : 1 en 3 “O Heer, verberg U niet voor mij..

Preek “Wat hebben we te verwachten- onze hoop is op U” (Psalm 39: 8)

Zingen: Lied 512 : 1, 5, 6 en 7 “O Jezus hoe vertrouwd en goed”


Dankgebed voorbeden   -    stil gebed    -    Onze Vader

Zingen: Lied 919 : 1, 3 en 4 “Gij, die alle sterren houdt..”

Zegen

Collecte aan de uitgang

 
 
Zondagsbulletin Zondagsbulletin
 
Gebruiksplan Grote Kerk Overschie Gebruiksplan Grote Kerk Overschie
3 juni 2020
Gebruiksplan Protestantse Gemeente Overschie

De overheid heeft aangegeven dat we als kerkgemeente vanaf 1 juni weer met 30 personen zondagse diensten kunnen houden. Vanaf 1 juli kunnen er weer diensten en bijeenkomsten georganiseerd worden met max. 100 personen (onder voorwaarde dat dit definitief door de overheid wordt bevestigd).  Beide aantallen zijn exclusief predikant, ambtsdragers, organist, koster en technische ondersteuning en met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. We hervatten vanaf 1 juni dus weer voorzichtig onze kerkdiensten en kunnen, ook voorzichtig, weer plannen maken voor grotere diensten en bijeenkomsten, zoals ook van de Stichting Grote Kerk Overschie. De stichting heeft haar eigen gebruiksplan.
We zijn dankbaar dat we weer bij elkaar kunnen komen en willen er met elkaar voor zorgen dat onze samenkomsten en bijeenkomsten veilig en verantwoord zijn.
Om die reden hebben we dit gebruiksplan opgesteld voor de Grote Kerk. Uitgangspunt vormen de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN:
  • aanhouden van 1,5 meter afstand van elkaar;
  • hygiënemaatregelen;
  • afspraken over aspecten van de eredienst;
  • afspraken over het gebruik van het kerkgebouw en het terrein.
Hieronder leest u hoe we de veiligheid van onze samenkomsten willen waarborgen. We gaan er daarbij vanuit dat we erop kunnen rekenen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen gezondheid en die van de andere gemeenteleden en bezoekers van onze kerk en kerkdiensten.

1) Basisregels
Mensen met klachten (verkoudheid, hoesten, verhoging/koorts, erge moeheid, of kwetsbaarheden) blijven thuis. Ook wanneer huisgenoten klachten hebben, of zij de afgelopen 2 weken in de buurt zijn geweest van mensen die klachten vertoonden.
In de kerk en op het terrein van de kerk wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw wordt hierop ingericht en er worden looproutes in het kerkgebouw aangegeven. Er zijn daarnaast extra hygiënemaatregelen. Er worden geen handen geschud. Zeker gezien de gemiddelde leeftijd binnen onze gemeente worden geen uitzonderingen toegestaan. Plaatsen worden aangewezen door de corona-coördinatoren en deze begeleiden het verlaten van het gebouw. De aanwijzingen van de corona-coördinatoren worden opgevolgd.
Voor andere bijeenkomsten dan de kerkdienst geldt nog steeds:
  • Kunt u de bijeenkomst uitstellen? Zo ja, doen.
  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja, doen.
  • Zijn er toch zwaarwegende redenen om fysiek bij elkaar te komen? Weeg de noodzaak hiervan elke keer af en hou vast aan de richtlijnen 
De corona-coördinatoren zijn An Witte, Lida Prins en Koos van Kalsbeek.


2) Maximale aantallen per ruimte
De 1,5 meter richtlijn heeft gevolgen voor looproutes en de verdeling van de zitplaatsen. Dit betekent dat er minder mensen dan voorheen in de kerk passen. Deze aantallen zijn de maximale aantallen:
Kerkzaal: middenschip 36/ zijbanken 40 (aantallen voor individuen, partners en huisgenoten kunnen maast elkaar zitten.
Consistoriekamer en dopelingenkamer: 4
Ruimte in de klokkentoren: 6
Koffietuin: 2 personen per tafel mits de tafels op voldoende afstand van elkaar staan.

3) Kerkdiensten en andere bijeenkomsten in de kerkzaal
Aanmelden:
Gemeenteleden melden zich vanaf 1 juni aan voor de kerkdienst bij Mienke Broekhuizen-Houpst: u kunt zich opgeven door dit te mailen naar w.broekhuizen-houpst@versatel.nl of op vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur te bellen naar 010 - 2450960. Voor de maand juni geldt dat bij te veel aanmeldingen voorrang wordt gegeven aan gemeenteleden die de dienst niet via de beeldverbinding kunnen volgen.
Ook voor andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld via de Stichting Grote Kerk geldt dat een aanmeldlijst wordt bijgehouden.
De aanmeldlijsten van kerkdiensten worden bewaard in geval contactonderzoek bij ziekte nodig is. De stiching voert hierin haar eigen beleid, i.v.m. de AVG regels.
Betreden kerk:
Het betreden van de kerk gebeurt 1 voor 1 met 1,5 meter afstand; hetzelfde geldt voor de mogelijke wachtrij op het toegangspad. Partners, huisgenoten en gezinnen mogen gezamenlijk naar binnen. Bij de ingang wordt naar de gezondheid gevraagd. Heeft iemand een van hiervoor genoemde symptomen, dan wordt verzocht om niet te komen.
In de hal staat desinfecterende gel; iedereen ontsmet daarmee zijn handen voor het betreden van de kerkzaal. Alle spullen zoals jassen en tassen gaan mee naar binnen, er is geen garderobe.
Door deze noodzakelijke gang van zaken duurt het langer voordat iedereen binnen is. Daarom zal iedereen gevraagd worden op tijd bij de het kerkgebouw te zijn.
In de kerk:
De zitplaatsen zijn gemarkeerd: met de kussens in het middenstuk, met stickers in de zijbanken. Iedereen krijgt een plaats aangewezen door de corona-coördinatoren. Partners, huisgenoten en gezinnen mogen bij elkaar zitten.
Ook de looproutes zijn zoveel mogelijk gemarkeerd. Niet alles kan geregeld worden, daarom is het belangrijk dat bezoekers elkaar voor laten gaan en wachten op elkaar, om elkaar met 1,5 meter te kunnen passeren.
Zingen:
Samenzang levert een groot risico voor besmetting op. Daarom zingen we voorlopig niet met elkaar en treden er geen koren op.  De liedboeken kunnen gebruikt worden om het lied mee te lezen met de voorzangers.
Liedboeken/liturgieën:
Deze liggen bij de zitplaatsen en mogen daar blijven; dit geldt ook voor de liturgie; de liturgieën worden na afloop verzameld, de liedboeken blijven liggen; na een week is er geen besmettingsgevaar meer.
Collecteren:
Vanuit de PKN wordt gevraagd niet te collecteren. Daarom hangen er bij iedere uitgang 2 witte bussen, voor beide collectes 1. Iedereen wordt verzocht om bij het verlaten van de kerk hier het collectegeld in te doen. Of het via de GIVT-app of de bank over te maken.
Na de kerkdienst:
Er is tot nader orde geen koffiedrinken na de dienst.
De corona-coördinatoren geven aan in welke volgorde en via welke uitgang men de kerk kan verlaten. Mensen in de zijbanken via de zijdeuren, mensen in het middengedeelte via de hoofdingang. Ook hier: 1,5 meter afstand houden.
Naar het toilet:
Toiletbezoek liever niet. Er wordt 1 toilet opengehouden voor hoge nood. Gelieve bril, kraan en deurklink na afloop met de aanwezige gel en tissues zelf schoon te maken.
Oppas en kindernevendienst:
Deze gaan in juni niet door. Hoe we hier vanaf 1 juli mee omgaan is afhankelijk van de situatie dan.

4) Avondmaal, dopen, huwelijksinzegeningen en rouwdiensten
De PKN geeft in haar protocol richtlijnen en suggesties voor het vieren van het avondmaal en de doop binnen de 1,5 meter norm. Zie hieronder:
Bediening van sacramenten
- Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.
- Doop: de wijze van dopen wordt afgestemd met (de ouders van) de dopeling.
- Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk.
Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/ofkerkenraadsleden, rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities als beschreven in dit gebruiksplan. Daarbij is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk. Denk daarbij aan:
- zegenen op anderhalve meter afstand;
- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.
- bij rouwdiensten en huwelijksinzegdiningen is geen koster aanwezig.5) Hygiëne
Bij binnenkomst en na toiletbezoek reinigt iedereen de handen met desinfecterende gel. Toiletten worden na ieder gebruik door de bezoeker gereinigd (bril, kraan, deurklinken). Er vindt na iedere bijeenkomst extra schoonmaak plaats van de delen in de kerk die door bezoekers worden vastgepakt: stoelleuningen, deurklinken, preekgedeelte, leuning trap buiten.
De ventilaroren blijven uit en de kerk wordt na iedere dienst geventileerd.
Gebruik keuken:
Vanwege de beperkte ruimte is de keuken voorlopig alleen toegankelijk voor 1 persoon. Zelf koffie of thee maken in de keuken kan niet. In de consistoriekamer is dit wel mogelijk.

6) Gebruik andere ruimten
In zijn algemeenheid geldt: de overige ruimten worden niet gebruikt, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn. Vergaderingen en bijeenkomsten worden uitgesteld of zijn digitaal. Iedereen die de ruimtes toch gebruikt, houdt zich aan de maximale aantallen per ruimte.
De tuinploeg kan bij elkaar komen en in de tuin werken, met inachtneming van 1,5 meter afstand en goed schoonmaken tuingereedschap. Ook hier geldt: extra schoonmaak van deurklinken en stoelleuningen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Koffievlog pkn Koffievlog pkn
https://youtu.be/7qT4VwEeoWE ( aflevering 1)
https://www.youtube.com/watch?v=mKpEzvFT2z8 ( aflevering 2 )
https://www.youtube.com/watch?v=Wg_nr_fxWmY ( aflevering 3 )
https://www.youtube.com/watch?v=2XGB4ICKzX8  ( aflevering 4 )
https://www.youtube.com/watch?v=fnxNZJaABFw  (  aflevering 5 )
https://www.youtube.com/watch?v=_049BNbZy6Q  (  aflevering 6 )
https://www.youtube.com/watch?v=g6UNheLMu1A  ( aflevering 7 )
https://www.youtube.com/watch?v=8tehaZRi5bk      ( aflevering 8 )
https://www.youtube.com/watch?v=gDxe3oS00m4   ( aflevering 9 )
 
 
Kerkbrief Kerkbrief
Voor de kerkbrief klik op downloads hiernaast.
 
laatse nieuws zie downloads

laatse nieuws zie downloads
 
laatse nieuws zie downloads

laatse nieuws zie downloads
Enkele foto's van wat er gebeurt in de wijk door vrijwillegers.Kijk onder kopje downloads linkerkant.
 
 
Post voor oma's en opa,s en ouderen

Post voor oma's en opa,s en ouderen
 
Aan het hek van de kerk hangt een speciale brievenbus. Voor post, natuurlijk. Maar voor speciale post. Ds. Blootens heeft de Overschiese scholen benaderd met de vraag of ze hun kinderen willen vragen tekeningen, kleine knutselwerkjes en kaarten te laten maken voor ouderen. Daar is volop gehoor aan gegeven. AL ruim 120 keer kwam er post in de bus. Ook volwassenen schrijven kaarten. Inmiddels hebben ouderen boven de 75 een kaart van de kerk met een speciale post erbij ontvangen. En we blijven doorgaan want er zijn nog veel meer ouderen die graag post willen ontvangen. Wil je/U meedoen: de brievenbus is geduldig!


 
 
Rekeningnummers banken kerk Rekeningnummers banken kerk

Als u uw gift wil geven dan kan dat via Givit maar ook via deze rekeningnummers
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL97INGB0009114819

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL91RABO0141500077
 
Geven met Givt Geven met Givt
Geven met Givt
Heeft u dat ook regelmatig: geen of niet genoeg contant geld op zak. Zeker op zondagmorgen is dat lastig. U wilt geven aan de collectes en merkt dat u niet genoeg (klein)geld heeft. Of u wilt juist extra doneren maar ziet dat uw portemonnee haast leeg is. Of u kijkt via Kerkdienst Gemist en wilt meedoen met de collecte. Geen nood. Vanaf eind augustus is het mogelijk om elektronisch te doneren via de GIVT- App.
Wat is dit? U kunt dan met uw smartphone tijdens de collecte doneren.
Hoe gaat dat dan? U download de Givt-app in de App store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het doorlopen van het menu, waarbij u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens invult om zo een machtiging af te geven bent u klaar om te geven.
Maar hoe dan? Aan de collecte zakken worden scanners gemonteerd. U houdt uw ingevulde collecte bedrag langs de scanner en klaar!
Er zijn toch altijd 2 collectes? Jazeker, u ziet op uw app ook 2 collectes staan, u vult de bedragen in wanneer de collectes beginnen en bij de eerste collecte zak worden beide bedragen geïnd. U ziet op uw scherm een bevestiging van het geven. De collectebedragen worden op het zogenoemde dashboard gewoon gesplitst. De beheerder van het dashboard ziet waaraan gegeven wordt. Deze beheerder kan niet zien wie er geeft dus privacy is gewaarborgd. U kunt zelf in de app een overzicht van uw giften terugvinden.
Moet mijn telefoon dan aan blijven staan tijdens de dienst? Zeker niet. Wel moet de bluetooth ingeschakeld zijn omdat uw telefoon het signaal van de scanner op moet pikken.
Kan ik ook geven wanneer ik kijk naar kerkdienst gemist? Jazeker, graag zelfs!
U vult de bedragen in die u wilt geven. U zoekt in uw Givt app in de lijst naar de Protestantse Kerk Nederland (PKN)Rotterdam Overschie en u doneert.  Er staat nog geen icoontje bij Kerkdienst gemist en u hoeft niet via een QR code te geven. Het gaat precies zoals in de kerk.
Ik heb mij vergist in de gegeven bedragen, wat nu? Geen paniek. Via stornering van uw bankrekeningnummer kunt u binnen 3 dagen het bedrag terug laten storten.
Blijft geven via de collectezakken bestaan? Jazeker! Daar verandert niets aan.
Ik heb nog veel vragen, bij wie kan ik terecht? Een aantal mensen is gevraagd om meteen, wanneer de scanners op de collectezakken zitten, te gaan geven. Kijkt u eens rond wie dat zijn en stel daaraan uw vragen. Ook kunt u via de website van Givt, www.givtapp.net, veel antwoorden op uw vragen vinden. Bovendien zullen er folders in de kerk liggen waarop het een en ander aan informatie staat zoals veiligheid, privacy, enz.

Hierbij een link naar Givit en dan zoekt u in een lijst naar PKN protestantse gemeente Overschie en kunt u uw gift geven
https://vimeo.com/398825744.

 
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.