jaarrekening 2022

VERKLARING
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Overschie verklaart, dat de ontwerp
jaarrekening over 2022 ingevolge ordinantie 11 is opgesteld. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk’ zoals deze
is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van
Beheerszaken.
In de vergadering van 19 juni 2023 van het college is deze opgesteld en daarna is de ontwerp
jaarrekening voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.
De jaarrekening sluit met de volgende totalen:
Balanstotaal
Baten/Inkomsten
Lasten/Uitgaven
Operationeel resultaat
Incidentele baten en lasten
Resultaat verslagjaar
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Resultaat naar Algemene reserve
Het College verklaart eveneens dat, indien van toepassing, de gegevens uit het financieel verslag
van de begraafplaats(en) naar waarheid zijn ingevuld en verantwoord in de jaarrekening van de
diaconie.
%SIGNATURE_1% %SIGNATURE_2%
G.M. Pranger-van der Stap, Voorzitter J. Kok, Secretaris
199.617
17.014
25.445
-8.431
1.376
-7.055
-
-7.055
Protestantse gemeente te Overschie
College van Diakenen - Jaarrekening 2022
Conceptversie 19-06-2023 09:43VERKLARING
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Overschie verklaart, dat de ontwerp
jaarrekening over 2022 ingevolge ordinantie 11 is opgesteld. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk’ zoals deze
is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van
Beheerszaken.
In de vergadering van 19 juni 2023 van het college is deze opgesteld en daarna is de ontwerp
jaarrekening voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.
De jaarrekening sluit met de volgende totalen:
Balanstotaal
Baten/Inkomsten
Lasten/Uitgaven
Operationeel resultaat
Incidentele baten en lasten
Resultaat verslagjaar
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Resultaat naar Algemene reserve
Het College verklaart eveneens dat, indien van toepassing, de gegevens uit het financieel verslag
van de begraafplaats(en) naar waarheid zijn ingevuld en verantwoord in de jaarrekening van de
diaconie.
%SIGNATURE_1% %SIGNATURE_2%
G.M. Pranger-van der Stap, Voorzitter J. Kok, Secretaris
199.617
17.014
25.445
-8.431
1.376
-7.055
-
-7.055
Protestantse gemeente te Overschie
College van Diakenen - Jaarrekening 2022
Conceptversie 19-06-2023 09:43
terug